Đặng Hiền

tiểu sử

tác phẩm

Hiện tại nghệ sĩ chưa có tác phẩm tại Manzi

​tác phẩm

Con gái nhỏ

ĐẶNG HIỀN
2019
20 x 20 cm
sơn mài

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Đêm vắng

ĐẶNG HIỀN
2018
60 x 30 cm
sơn mài

LogoManzi-trắng.png

liên quan

đang diễn ra tại Manzi