top of page

AnumaLei

tiểu sử

tác phẩm

Hiện tại nghệ sĩ chưa có tác phẩm tại Manzi

​tác phẩm

Briony

ANUMALEI
2020
35 x 30 cm
mực và acrylic on paper

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Georgia

ANUMALEI
2020
40 x 35 cm
mực và acrylic on paper

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Thomas

ANUMALEI
2020
20 x 25 cm
bút mực trên giấy

LogoManzi-trắng.png

liên quan

đang diễn ra tại Manzi

bottom of page