top of page

Ngô Cường

tiểu sử

tác phẩm

Hiện tại nghệ sĩ chưa có tác phẩm tại Manzi

​tác phẩm

Dọn hàng

NGÔ CƯỜNG
2019
30 x 35 cm
màu nước trên lụa

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Ô Quan Chưởng

NGÔ CƯỜNG
2019
40 x 60 cm
màu nước trên lụa

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Năm Chuột

NGÔ CƯỜNG
2019
40 x 40 cm
màu nước trên lụa

LogoManzi-trắng.png

liên quan

đang diễn ra tại Manzi

bottom of page