Nguyễn Ngọc Liêm

tiểu sử

tác phẩm

Hiện tại nghệ sĩ chưa có tác phẩm tại Manzi

​tác phẩm

Êm

NGUYỄN NGỌC LIÊM
2020
43 x 27 cm
acrylic và mực trên toan

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Nàng là một cấu đố...

NGUYỄN NGỌC LIÊM
2020
37 x 37 cm
acrylic và mực trên toan

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Ký họa 1

NGUYỄN NGỌC LIÊM
2019
40 x 30 cm
acrylic và mực trên toan

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Đợi chờ

NGUYỄN NGỌC LIÊM
2020
30 x 38 cm
acrylic và mực trên toan

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Thực tế 3

NGUYỄN NGỌC LIÊM
2019
40 x 30 cm
acrylic và mực trên toan

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Tĩnh

NGUYỄN NGỌC LIÊM
2020
43 x 27 cm
acrylic và mực trên toan

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Em đang mơ gì?

NGUYỄN NGỌC LIÊM
2020
43 x 27 cm
acrylic và mực trên toan

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Ký họa 2

NGUYỄN NGỌC LIÊM
2019
40 x 30 cm
acrylic và mực trên toan

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Thực tế 2

NGUYỄN NGỌC LIÊM
2019
40 x 30 cm
acrylic và mực trên toan

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Thực tế 4

NGUYỄN NGỌC LIÊM
2019
40 x 30 cm
acrylic và mực trên toan

LogoManzi-trắng.png

liên quan

đang diễn ra tại Manzi