top of page

Nguyễn Phi Phi Oanh

tiểu sử

Sinh năm 1979 tại Houston (Mỹ), Phi Phi Oanh tốt nghiệp cử nhân Mỹ thuật, trường Parsons School of Design (2002) và thạc sĩ Mỹ thuật và Nghiên cứu, Đại học Madrid Complutense (2012). Năm 2004, cô nhận học bổng Fullbright tới Hà Nội nghiên cứu và học về sơn mài. Từ  đó tới nay, sơn mài trở thành trọng tâm thực hành nghệ thuật của Phi Phi. Đối với cô, sơn mài đươc sử  dụng như  chất liệu của hội hoạ, để truyền tải ký ức hay tư  duy, để trải nghiệm các lý thuyết hiện hành về hình ảnh, và mở rộng tới các phương thức thử nghiệm và qui mô mới.


Phi Phi Oanh đã thực hiện nhiều triển lãm lớn trong và ngoài nước, tiêu biểu gần đây là: ‘Scry – Thấu’ – Manzi Art Space, Hà Nội – 2017; ‘Pro Se’- National Gallery Singapore - 2017; ‘Make Shift’ và’ Palimpsest’ - FOST Gallery, Gillman Barracks, Singapore – 2017 & 2014;  ‘Specula’ - Singapore Biennale – 2013; ‘Black Box’ - Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam – 2007… Tác phẩm sắp đặt ảo ‘Từ  dưới nhìn lên’ của cô tham gia dự  án nghệ thuật cộng đồng ‘Into Thin Air 2’ - Manzi Art Space – 2018.

tác phẩm

Hiện tại nghệ sĩ chưa có tác phẩm tại Manzi

​tác phẩm

OBELUS 15/315

NGUYỄN PHI PHI OANH
2017 - nay
20.5 x 9.5 x 5.5 cm
sơn ta, thuốc màu, vàng & bạc lá trên sắt

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

OBELUS 69/315

NGUYỄN PHI PHI OANH
2017 - nay
20.5 x 9.5 x 5.5 cm
sơn ta, thuốc màu, vàng & bạc lá trên sắt

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

OBELUS 57/315

NGUYỄN PHI PHI OANH
2017 - nay
20.5 x 9.5 x 5.5 cm
sơn ta, thuốc màu, vàng & bạc lá trên sắt

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

OBELUS 113/315

NGUYỄN PHI PHI OANH
2017 - nay
20.5 x 9.5 x 5.5 cm
sơn ta, thuốc màu, vàng & bạc lá trên sắt

LogoManzi-trắng.png

liên quan

đang diễn ra tại Manzi

bottom of page