top of page

Nguyễn Thảo

tiểu sử

tác phẩm

Hiện tại nghệ sĩ chưa có tác phẩm tại Manzi

​tác phẩm

Trên phố #3

NGUYỄN THẢO
2020
30 x 40 cm
màu nước trên lụa

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Trên phố #1

NGUYỄN THẢO
2020
30 x 40 cm
màu nước trên lụa

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Trên phố #2

NGUYỄN THẢO
2020
30 x 40 cm
màu nước trên lụa

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Sớm mai

NGUYỄN THẢO
2020
30 x 40 cm
màu nước trên lụa

LogoManzi-trắng.png

liên quan

đang diễn ra tại Manzi

bottom of page