top of page

Phạm Rồng

tiểu sử

tác phẩm

Hiện tại nghệ sĩ chưa có tác phẩm tại Manzi

​tác phẩm

Chiều hôm ấy

PHẠM RỒNG
2020
56.5 x 39.5 cm
màu nước trên lụa

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Chiều hôm ấy

PHẠM RỒNG
2020
56.6 x 39.5 cm
màu nước trên lụa

LogoManzi-trắng.png

liên quan

đang diễn ra tại Manzi

bottom of page