top of page

Tôn Nữ Thị Bích Trâm

tiểu sử

tác phẩm

Hiện tại nghệ sĩ chưa có tác phẩm tại Manzi

​tác phẩm

Sự phiền toái

TÔN NỮ THỊ BÍCH TRÂM
2020
50 x 27 cm
màu nước trên lụa

LogoManzi-trắng.png

liên quan

đang diễn ra tại Manzi

bottom of page