top of page

Đào Tùng

tiểu sử

tác phẩm

Hiện tại nghệ sĩ chưa có tác phẩm tại Manzi

​tác phẩm

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

'- -'

ĐÀO TÙNG
2022
22,5 cm x 32cm x 1,5cm
Hộp đồng, chữ khắc trên đồng, chữ đánh máy, giấy
(phiên bản không giới hạn)

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

LogoManzi-trắng.png

liên quan

đang diễn ra tại Manzi

bottom of page