top of page

Đoàn Văn Tới

tiểu sử

tác phẩm

Hiện tại nghệ sĩ chưa có tác phẩm tại Manzi

​tác phẩm

Chánh niệm V

ĐOÀN VĂN TỚI
2024
50 x 70 cm
màu nước, chì màu, chỉ thêu trên lụa

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Tắm 1

ĐOÀN VĂN TỚI
2021
70 x 170 cm
màu nước trên lụa

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Tắm 2

ĐOÀN VĂN TỚI
2021
120 x 60 cm
màu nước trên lụa

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Chánh niệm IV

ĐOÀN VĂN TỚI
2024
50 x 70 cm
màu nước, chì màu, chỉ thêu trên lụa

LogoManzi-trắng.png

liên quan

đang diễn ra tại Manzi

bottom of page