top of page

Lâm Tú Trân

tiểu sử

tác phẩm

Hiện tại nghệ sĩ chưa có tác phẩm tại Manzi

​tác phẩm

Chim sẻ

LÂM TÚ TRÂN
2019
50 x 50 cm
lụa

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Theo dõi

LÂM TÚ TRÂN
2019
65 x 80 cm
lụa

LogoManzi-trắng.png

liên quan

đang diễn ra tại Manzi

bottom of page