top of page

Lê Đình Chung

tiểu sử

tác phẩm

Hiện tại nghệ sĩ chưa có tác phẩm tại Manzi

​tác phẩm

Lần theo bức tường đá và chúng tôi thấy cái máy phát điện #6

LÊ ĐÌNH CHUNG
2023
39 x 26 cm
màu bột trên giấy roki

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Traced along the stone wall, we found a generator #2

LÊ ĐÌNH CHUNG
2022
65 x 41 cm
gouache on roki paper

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Traced along the stone wall, we found a generator #3

LÊ ĐÌNH CHUNG
2022
54 x 40 cm
gouache on roki paper

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Tracing along the stone wall 3

LÊ ĐÌNH CHUNG
2018
21 x 22 cm
graphite, ink on paper

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

One litre Accomplished

LÊ ĐÌNH CHUNG
2018
30 x 21 cm
ink & watercolor on found used paper

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Traced along the stone wall, we found a generator #5

LÊ ĐÌNH CHUNG
2023
39 x 26 cm
gouache on roki paper

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Traced along the stone wall, we found a generator #4

LÊ ĐÌNH CHUNG
2022
40 x 54 cm
gouache on roki paper

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Traced along the stone wall, we found a generator #1

LÊ ĐÌNH CHUNG
2022
39 x 26 cm
gouache on roki paper

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Tracing along the stone wall 4

LÊ ĐÌNH CHUNG
2018
22 x 17 cm
graphite, ink on paper

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

4 Lù

LÊ ĐÌNH CHUNG
2018
30 x 21 cm
ink & watercolor on found used paper

LogoManzi-trắng.png

liên quan

đang diễn ra tại Manzi

bottom of page