top of page

Lê Đức Anh

tiểu sử

tác phẩm

Hiện tại nghệ sĩ chưa có tác phẩm tại Manzi

​tác phẩm

Vườn đêm 2

LÊ ĐỨC ANH
2022
14.5 x 21 cm
màu acrylic trên ván gỗ, khung gỗ tự đẽo

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Vô đề

LÊ ĐỨC ANH
2023
21 x 29.7 cm
màu gouache trên giấy

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Cig 2

LÊ ĐỨC ANH
2020
21 x 29.7 cm
màu acrylic trên giấy

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Mun

LÊ ĐỨC ANH
2022
21 x 29.7 cm
màu acrylic trên giấy

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Loảng xoảng

LÊ ĐỨC ANH
2022
21 x 29.7 cm
màu acrylic trên giấy

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Buổi chiều ở nhà

LÊ ĐỨC ANH
2021
21 x 29.7 cm
màu acrylic trên giấy

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Vô đề 06

LÊ ĐỨC ANH
2021
21 x 29.7 cm
màu acrylic trên giấy

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Vườn đêm 1

LÊ ĐỨC ANH
2022
14.5 x 21 cm
màu acrylic trên ván gỗ, khung gỗ tự đẽo

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Dương xỉ

LÊ ĐỨC ANH
2020
21 x 29.7 cm
màu acrylic trên giấy

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Cig 1

LÊ ĐỨC ANH
2020
21 x 29.7 cm
màu acrylic trên giấy

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Thiên linh cái

LÊ ĐỨC ANH
2022
21 x 29.7 cm
màu acrylic trên giấy

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Mel

LÊ ĐỨC ANH
2021
21 x 29.7 cm
màu acrylic trên giấy

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Hoàng hôn

LÊ ĐỨC ANH
2021
21 x 29.7 cm
màu acrylic trên giấy

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Vô đề 02

LÊ ĐỨC ANH
2021
21 x 29.7 cm
màu acrylic trên giấy

LogoManzi-trắng.png

liên quan

đang diễn ra tại Manzi

bottom of page