top of page

Lê Đức Anh

tiểu sử

tác phẩm

Hiện tại nghệ sĩ chưa có tác phẩm tại Manzi

​tác phẩm

Vô đề 06

LÊ ĐỨC ANH
2021
21 x 29.7 cm
màu acrylic trên giấy

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Vô đề 01

LÊ ĐỨC ANH
2021
21 x 29.7 cm
màu acrylic trên giấy

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Vô đề 02

LÊ ĐỨC ANH
2021
21 x 29.7 cm
màu acrylic trên giấy

LogoManzi-trắng.png

liên quan

đang diễn ra tại Manzi

bottom of page