top of page

Lê Thúy

tiểu sử

tác phẩm

Hiện tại nghệ sĩ chưa có tác phẩm tại Manzi

​tác phẩm

Thăm lại Hồ Gươm

LÊ THÚY
2021
30 x 40 cm
màu nước trên lụa

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

In search of a long dream 10

LÊ THÚY
2019
45 x 22 cm
watercolor on silk

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

In search of a long dream 11

LÊ THÚY
2019
40 x 22 cm
watercolor on silk

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

In search of a long dream 13

LÊ THÚY
2019
40 x 25 cm
watercolor on silk

LogoManzi-trắng.png

liên quan

đang diễn ra tại Manzi

bottom of page