top of page

Nguyễn Đình Việt

tiểu sử

tác phẩm

Hiện tại nghệ sĩ chưa có tác phẩm tại Manzi

​tác phẩm

Góc trọ

NGUYỄN ĐÌNH VIỆT
2013
29.7 x 42 cm
ruling pen on paper

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Đại học Huế mùa thay lá

NGUYỄN ĐÌNH VIỆT
2015
29.7 x 42 cm
bút kim trên giấy

LogoManzi-trắng.png

liên quan

đang diễn ra tại Manzi

bottom of page