top of page

Nguyễn Cẩm Nhung

tiểu sử

tác phẩm

Hiện tại nghệ sĩ chưa có tác phẩm tại Manzi

​tác phẩm

Thế kỷ 22

NGUYỄN CẨM NHUNG
2020
20 x 15 cm
màu nước trên lụa

LogoManzi-trắng.png

liên quan

đang diễn ra tại Manzi

bottom of page