top of page

Nguyễn Quang Huy

tiểu sử

tác phẩm

Hiện tại nghệ sĩ chưa có tác phẩm tại Manzi

​tác phẩm

Miền núi #3

NGUYỄN QUANG HUY
2016
sơn dầu trên toan

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Mountainous region #1

NGUYỄN QUANG HUY
2016
oil on canvas

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Tiny #2

NGUYỄN QUANG HUY
2016
oil on canvas

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

At Quản Bạ market

NGUYỄN QUANG HUY
2019
60 x 60 cm
oil on canvas

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Mountainous region #2

NGUYỄN QUANG HUY
2016
oil on canvas

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Tiny #4

NGUYỄN QUANG HUY
2016
oil on canvas

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Untitled (Nguyễn Quang Huy)

NGUYỄN QUANG HUY
2017
80 x 80 cm
oil on canvas

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

A Little H'Mong Girl

NGUYỄN QUANG HUY
2019
60 x 60 cm
oil on canvas

LogoManzi-trắng.png

liên quan

đang diễn ra tại Manzi

bottom of page