Nguyễn Thị Hồng Khanh

tiểu sử

tác phẩm

Hiện tại nghệ sĩ chưa có tác phẩm tại Manzi

​tác phẩm

Lost in AKB

NGUYỄN THỊ HỒNG KHANH
2019
51 x 52 cm
màu nước trên lụa

LogoManzi-trắng.png

liên quan

đang diễn ra tại Manzi