Nguyễn Trang Ngà

tiểu sử

tác phẩm

Hiện tại nghệ sĩ chưa có tác phẩm tại Manzi

​tác phẩm

Dạ ngọc minh châu

NGUYỄN TRANG NGÀ
2019
50 x 50 cm
màu nước trên lụa

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Ô cửa đỏ 2

NGUYỄN TRANG NGÀ
2019
42 x 42 cm
màu nước trên lụa

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

Ô cửa đỏ 1

NGUYỄN TRANG NGÀ
2019
42 x 42 cm
màu nước trên lụa

LogoManzi-trắng.png

liên quan

đang diễn ra tại Manzi