top of page

Phan Minh Bạch

tiểu sử

tác phẩm

Hiện tại nghệ sĩ chưa có tác phẩm tại Manzi

​tác phẩm

Thực thể nguyên khai #2

PHAN MINH BẠCH
2022
Màu Dye-Na-Flow và lá vàng trên lụa
50 x 70 cm

LogoManzi-trắng.png

liên quan

đang diễn ra tại Manzi

bottom of page