top of page

Trần Thị Thu Thảo

tiểu sử

tác phẩm

Hiện tại nghệ sĩ chưa có tác phẩm tại Manzi

​tác phẩm

Quạ nhỏ

TRẦN THỊ THU THẢO
2021
50 x 20 cm
màu nước trên lụa

LogoManzi-trắng.png

liên quan

đang diễn ra tại Manzi

bottom of page