top of page

Trần Thị Thu Thảo

tiểu sử

tác phẩm

Hiện tại nghệ sĩ chưa có tác phẩm tại Manzi

​tác phẩm

T10 Cyphochilus

TRẦN THỊ THU THẢO
2022
11 x 11 cm
màu nước trên lụa

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

T08 Atlita

TRẦN THỊ THU THẢO
2022
11 x 11 cm
màu nước trên lụa

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

T02 Sagrafemorata

TRẦN THỊ THU THẢO
2022
11 x 11 cm
màu nước trên lụa

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

T09 Pyrops

TRẦN THỊ THU THẢO
2022
11 x 11 cm
màu nước trên lụa

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

T06 Coccinellidae

TRẦN THỊ THU THẢO
2022
11 x 11 cm
màu nước trên lụa

LogoManzi-trắng.png

​tác phẩm

T01 Xystrocera

TRẦN THỊ THU THẢO
2022
11 x 11 cm
màu nước trên lụa

LogoManzi-trắng.png

liên quan

đang diễn ra tại Manzi

bottom of page